Novosti

NOVO

Proglas

Sindikat

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH je osnovan kao dobrovoljna društvena organizacija radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH , te zastupa interese svoga članstva.U tom pravcu naš Sindikat treba da djeluje potpuno neovisno od državnih i entitetskih organa, institucija političkih stranaka i udruženja , vjerskih zajednica , organa upravljanja , poslodavaca i njihovih udruženja.

Svaki radnik uposlen u zdravstvu FBiH ima pravo da slobodno i po svom izboru bude član našega Sindikata te ima pravo i obavezu da izgradjuje viziju društva koja će voditi slobodi rada i udruživanja , slobodi poduzetničkog djelovanja , socijalnoj pravičnosti , poboljšanju životnog standarda i zdravog načina života.

Zalažemo se za solidarno društvo u kome će dohodak , imetak, životne i radne šanse biti pravilno
rasporedjene.
Program djelovanja za naredne četiri godine , u tom smislu , znači borbu za socijalnu pravdu , pravo na rad i dostojanstven život od rezultata rada.Cilj će nam biti da i u uslovima tržišne privrede i parlamentarne demokratije izgradimo društvo koje će znati vrednovati rad , ali se i oštro suprostaviti socijalnim nepravdama i izrabljivanju.

Funkcionisanje pravne države te rekonstrukcija privrede nije na očekivanom nivou.Dio smo sindikalnog pokreta svijeta, čiji je cilj izgradnja globalnog društva sa ljudskim likom te socijalnom pravdom za sve.To je okvir u kome naš Sindikat održava svoju IV Skupštinu i utvrdjuje PROGRAM DJELOVANJA.IZGRADNJA SINDIKATA


da bi ostavrili ekonomske , socijalne društvene ciljeve moramo izgraditi organizaciono i kadrovski jaku interesnu organizacijuosposobljenu za akciono i stručno djelovanje.

Osnovni preduslov za stvaranje takve organizacije je uporan , komunikativan , obrazovan i temeljno stručno potkovan kadar i jako članstvo.Samo takvo članstvo je u stanju voditi socijalni dijalog.

U narednom periodu potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se zaposleni u zdravstvu na cjelokupnoj teritoriji FBiH uključilo u našu sindikalnu organizaciju , te na taj način izvršiti omasovljavanje našeg članstva , ali u toj masovnosti moramo prije svega zadržati jedinstvo i u tom jedinstvu ostavriti zajednički interes. Svaki pokušaj razjedinjavanja našega Sindikata je otupljenje našega djelovanja i treba mu se oštro suprostaviti te sankcionisati incijatore takvoga djelovanja.

Iskreno ćemo raditi na jačanju SSSBiH, te aktivno učestvovati u radu njegovih organa.Istovremeno ćemo se zalagati i za jačanje Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine odnosno insistirati na tome da ona postane istinska radnička organizacija na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine , a ne samo slovo na papiru.

Jaka i stručna organizacija se ne može graditi bez finansijskig izvora, te apelujemo na svoje članove da redovno uplačuju sindikalnu članarinu , a sve sindikalne organe treba obavezati na punu javnost rada i odgovornost za trošenje finansijskih sredstava.
Posebno ćemo se angažirati na probleme mladih, žena i zaposlenih u malim ustanovama.

U ostvarenju svojih ciljeva , zalagaćemo se za dijalog vodjenju pregovora i traženju rješenja na demokratski način,  ali ćemo koristiti različite oblike pritisaka , te organizirati štrajkove kad svoje opravdane zahtjeve ne budemo mogli ostavriti na drugačiji način.
Trudićemo se da obezbijedimo sredstva i preduslove za pokretanje našega glasila, te na taj način poboljšamo oblike informisanja u Sindikatu , ali istovremeno nastojati predstaviti naš rad u javnim sredstvima informisanja.

Trudićemo se jačanju sindikalnog pokreta u svijetu jer ne želimo biti izolovani od Evrope i Svijeta.Gradeći takav Sindikat gradićemo našu budućnost.

EKONOMSKA OBNOVA


Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH će se zalagati za takvo oblikovanje ekonomije , koje će zemlju voditi ka jedinstvenom ekonomskom prostoru , punoj slobodi kretanja roba , ljudi i kapitala , te stvaranju takvog ambijenta koji će omogućiti uključivanje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
U cilju bržeg prevazilaženje brojnih problemaaa u dosadašnjem ekonomskom razvoju zemlje zahtijevaćemo:

 • Da se na razini BiH i njenih entiteta donesu ekonomske i razvojne strategije po sektorima i utvrdjenim prioritetima uz uključenje načina novog zapošljavanja
 • Donošenje zakonskih propisa kojima će se unaprijediti i obezbijediti stabilno , politički i ekonomski sigurno te potpuno pravno sigurno , motivirajuće , poslovno okruženje , a radi stavranja ambijenta i motivacije za sigurno ulaganje domaćeg i stranog kapitala.U tom cilju naročito je potrebno:

  a zakonskim propisima obezbijediti i izgraditi sistem za jedinstveni ekonomsko-tržišni prostor u BiH
  a Zakonima obezbijediti pravnu sigurnost uloženog domaćeg i stranog kapitala
  a donijeti Zakone primjerene tržišnoj ekonomiji po uzoru na Zakone u zemljama EU, uključujući potpunu primjenu Evropske socijalne povelje.

 • Donošenje izmjena i dopuna Zakona koji regulišu poreze, doprinose u cilju smanjenja propisanih stopa, sa posebnim zahtjevom da sadašnja stopa doprinosa od 69% na neto plate, maksimalno se može utvrditi u iznosu od 60% ne neto plate.
 • Da se dio sredstava od PDV usmjeri u proizvodne i razvojne programe, socijalne programe i reformu javnog sektora.

U domenu ekonomske zemlje naš Sindikat će se zalagati i za zaštitu domaće proizvodnje i usluga , kao preduslov da se poveća broj zaposlenih i smanji platni deficit sa inostranstvom , ali i da se poveća bruto društveni proizvod , jer je to jedini način da ispunimo standarde za ulazak u EU.

Kada je u pitanju nastavak procesa privatizacije , zalagaćemo se da se javni sektor privatizira samo donošenjem posebnog Zakona , a da se druga strateška preduzeće privatiziraju poslije finansijskog , organizacionog i upravljačkog restrukturiranja i to samo novcem.

Nastojaćemo se uključiti u sprovodjenju koncepta privredne demokratije koji podrazumijeva sveobuhvatnost suodlučivanja radnika i Sindikata u donošenju preduzetnih i zakonodavno-političkih odluka.Zbog toga je pred nama odgovoran zadatak da formiramo i osposobimo vijeće zaposlenika za suodlučivanje i upravljanje , a u skladu sa Zakonom.


POSAO, RAD I CIJENA RADA


Ostvarivanje prava radnika nije moguće bez postojanja odgovarajuće zakonske regulative.Medjutim , svjedoci smo situacije u kome se i pored donesene zakonske regulative , krše prava radnika.
Potrebno je insistirati na:

 • poštivanju zakonske regulative iz oblasti radno - pravnih odnosa , te na taj način regulisati sigurnost zaposlenja uz ispunjavanje radnih obaveza , kao i obavezno sklapanje ugovora o radu i sankcija za njihovo nepoštivanje
 • donošenje Zakona o radu i zapošljavanju na nivou Bosne i Hercegovine
 • primjena odredbi Granskog kolektivnog ugovora kao i njegovo usaglašavanje sa odredbama Općeg kolektivnog ugovora
 • uskladjivanje Pravilnika o radu sa odredbama Granskog kolektivnog ugovora
 • traženje od izvršne vlasti efikasnu kontrolu naplate poreza i doprinosa
 • tražiti izmjene i dopune Zakona o štrajku kojima će se obezbijediti jednostavnija, brža i efikasnija primjena prava na organizovanje štrajka, a u skladu sa Konvencijama MOR-a
 • donošenje Zakona o reprezentativnosti Sindikata
 • zahtijevati uspostavu Ministarstva zdravstva na nivou BiH
 • izvršiti izmjene i dopune postojećih zakonskih propisa kojima bi se drastičnije sankcionisali poslodavci koji krše sindikalna prava
 • transformaciju zdravstva u smislu jačanja materijalnog i socijalnog statusa radnika u zdravstvu
 • donošenje paketa obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • transparentnost rada nadležnih Ministarstava te Zavoda zdravstvenih osiguranja
 • boljoj komunikaciji nadležnih Ministarstava sa našim Sindikatom


Instistiraćemo da se sve snage društva mobilišu i usmjere ka smanjenju masovne nezaposlenosti , otvaranju radnih mjesta i otvaranju novih , kao i na temeljnoj reformi tržišta rada.

Cijena rada , politika radnog vremena i sigurnost na radu će biti prioritetno polje djelovanja našega Sindikata. Tarifna autonomija i kolektivno pregovaranje su kamen temeljac privrednog i društvenog uredjenja. Iz toga razloga ćemo se zalagati da uslovi rada i najniža cijena rada obezbjedjuju zadovoljavanje osnovnih životnih potreba naših članova.

Cilj tarifne politike jeste, s toga , pravedno nagradjivanje radnika ali i struke , koje neće ovisiti od pojedinačne volje , već od mjerenja radnog učinka.

Kontinuirano praćenje ostvarivanja i poštivanje Kolektivnog ugovora je posebno važan zadatak Sindikata.Nećemo dozvoliti da se umanjuju naša stečena prava , a sve u cilju veće motivacije za rad , što je od višestrukog interesa za društvo u cjelini.Iz tog razloga ćemo insistirati kod nadležnih organa formiranje sudova rada ili otvaranja posebnih odjela za radne odnose.

Sve što je vezano za cijenu rada , politiku radnog vremena i sigurnost na radu nisu samo kategorije rada već kategorije ukupnog života , bez čega je nemoguć napredak bilo kojega društva.


SINDIKALNA SARADNJA

Uspostavljanje odnosa saradnje našega Sindikata sa drugim granskim sindikatima u BiH, Evropi i Svijetu, koji se bore za ideju demokratije, slobode i mira, te ostvarenje ljudskih prava - naš je trajni zadatak.

Ostvarivanje pune saradnje sa srodnim sindikatima iz našega okruženja te razmjena sindikalnih iskustava sa članicama PSI, te MKSS-a je prijeka potreba u sindikalnom djelovanju našega Sindikata.

Uključiti se u evropsku i svjetsku sindikalnu porodicu, raditi u njoj, znači nastaviti saradnju sa onima koji su angažovani za mir, demokratiju i pravdu, za jačanje ljudskih prava.


Kontakt informacije

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH
Obala K.bana 1.Sarajevo
Tel/fax.:20 50 88

 

Coding by BuonArte.com